Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


10 najviac znečistených miest na svete

Green Cross Švajčiarsko v spolupráci s Blacksmith Inštitútom vydali svoju výročnú správu o najhorších svetových problémoch znečistenia, zameranej na rok 2013 a na 10 najviac znečistených miest našej planéty. Týchto 10 miest je rozložených v ôsmich krajinách.

Z poslednej správy - 10 najviac znečistených miest na svete roku 2013 vyplýva, že účinky na zdravie spôsobené toxínmi v životnom prostredí možno prirovnať k niektorím z najnebezpečnejších chorôb na svete a dokonca v niekotrých prípadoch sú následky ešte závažnejšie, ohrozujúce milióny životov. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie, 20 % úmrtí v rozvojových krajinách sú priamo spôsobené vplyvmi na životné prostredie. Takisto je odhadované, že takmer jedna pätina nádorových ochorení na celom svete sú spojené s environmentálnymi toxínmi. Toto nápadne vysoké percento priraditeľných úmrtí na rakovinu je ešte vyššie v rozvojových krajinách. Problémy týkajúce sa znečistenia životného prostredia ohrozujú zdravie viac ako 200 miliónov ľudí po celom svete.

Podľa Dr. Stephana Robinsona z Green Cross Švajčiarsko, úspešné snahy sanácie v miestach, ktoré zaradili do zoznamu Top 10 v roku 2007 ukazujú, že boj proti znečisťovaniu životného prostredia v rozvojových krajinách môže viesť k výraznému zlepšeniu zdravia a dokonca aj zachrániť životy ľudí, najmä detí. "Výsledky potvrdzujú, že odstránenie toxických látok je ťažké, ale nie nemožné. Musíme mobilizovať potrebné prostriedky a posilniť náš záväzok s cieľom konať tak rýchlo, ako je to len možné." hovorí Robinson.

Nathalie Gysi, výkonná riaditeľka Green Cross Švajčiarsko dodáva: "Jasné výsledky, spomínané vyššie, by mali podnietiť vlády financovať obdobné projekty a opatrenia."

Tohtoročná správa 10 najviac znečistených miest našej planéty predstavuje nový Top 10 zoznam, z ktorého boli vylúčené miesta uvedené v správe z roku 2006 a 2007 vďaka robustným sanačným opatreniam, pričom boli pridané nové miesta z neustále sa rozširujúcej databázy programu na identifikovanie toxických miest (TSIP – Toxic Sites Identification Program).

Miesta sú uvedené v abecednom poradí podľa krajín. 10 najviac znečistených miest roku 2013 sú:

Matanza - Riachuelo , Argentína

10 najviac znečistených miest na svete

Druh znečistenia: VOC prchavé organické zlúčeniny, najmä toluén
Zdroj znečistenia: Chemické továrne

Povodie rieky Matanza-Riachuelo je viac ako 60 kilometrov dlhé a nachádzajú sa tam malé a stredné podniky, vrátane chemických výrobcov. Odhaduje sa, že 15.000 tovární aktívne uvoľňuje odpadovú vodu do rieky, ktorá pretína 14 obcí v Buenos Aires. Výrobcovia chemikálií sú zodpovední za viac než tretinu znečistenia.
Znečisťujúce látky sa v rieke Matanza veľmi líšia. Štúdia zverejnená v roku 2008 zistila, že pôda na brehu rieky obsahuje zinok, olovo, meď, nikel a chróm. Všetky látky prekročili minimálnu odporúčanú koncentráciu. Chróm, napríklad, mal strednú hodnotu v pôde 1141 ppm, čo je výrazne vyššia, než odporúčaná úroveň 220 ppm.
Predpokladá sa, že 60 % zo zhruba 20.000 ľudí, ktorí bývajú v blízkosti rieky žije na území považovanom za nevhodné pre ľudské osídlenie. Environmentálne faktory, ako sú hnačkové ochorenia, ochorenia dýchacích ciest a rakoviny sú významné verejné zdravotné problémy spojené s priemyselnými odvetviami v povodí rieky.
Niekoľko dôležitých programov bolo spustených na vyriešenie situácie. Najvýznamnejší, miliardový fond, bol zriadený Svetovou bankou, ktorý má za úlohu financovať výstavbu kanalizácie a priemyselne znížiť vypúšťanie emisií do ovzdušia.
Vzhľadom na rozsah investícií a zúčastnených strán sa očakáva značný pokrok.

Hazaribagh, Bangladéš

10 najviac znečistených miest na svete

Druh znečistenia: Chróm
Zdroj znečistenia: Továrne na spracovanie surových zvieracích koží

V Bangladéši je registrovaných 270 garbiarní (tovární na spracovanie surových zvieracích koží) a okolo 90 - 95 % sa nachádza v Hazaribagh na 25 hektároch pôdy. Väčšina z nich používa staré, zastarané a neefektívne metódy spracovania. Garbiarne zamestnávajú 8.000 až 12.000 ľudí. Každý deň, garbiarne spoločne vypustia 22.000 kubických litrov toxického odpadu, vrátane rakovinotvorného chrómu, do Burigangy, hlavnej rieky a kľúčovým zdrojom vody mesta Dhaka. Domovy pracovníkov v Hazaribagh sú postavené hneď vedľa kontaminovaného toku rieky, rybníkov a kanálov. Neformálne recyklačné procesy, kde sa spalujú zvyšky kože, produkujú celý rad spotrebného tovaru ale tiež silne znečisťujú ovzdušie.
Okrem skutočnosti, že chróm je dobre známy karcinogén, pracovníci a miestni obyvatelia zápasia tiež s celým radom menej závažnými, ale o to častejšími zdravotnými problémami každý deň. Kožné a respiračné choroby vznikajú z opakovaného kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami pri meraní a miešaní, čo je súčasťou spracovateľského procesu. Popáleniny kyselinou, vyrážky , bolesti, závraty a nevoľnosť sú tiež časté zdravotné problémy, ktorým čelia miestny obyvatelia. Sčítanie ľudu v roku 2011 uvádza celkový počet obyvateľov v Hazaribagh len niečo málo cez 185.000, ale spoľahlivé údaje vo vzťahu k obyvateľom, ktorí majú bydlisko v nelegálnych pracovných osadách neexistujú.

Agbogbloshie skládka, Ghana

10 najviac znečistených miest na svete

Druh znečistenia: Olovo , kadmium , ortuť
Zdroj znečistenia: Skládky elektronického odpadu

Agbogbloshie, v Accra Ghana, je druhá najväčšia oblasť spracovania e – odpadu v Západnej Afrike. E - odpad, alebo elektronický odpad, je široký termín, ktorý odkazuje na celý rad elektroniky, vrátane chladničiek, mikrovlnných rúr a televíznych prijímačov. Vzhľadom k heterogénnemu zloženiu týchto materiálov, bezpečná recyklácia je zložitý proces a vyžaduje vysokú úroveň zručností.
Ghana ročne dovezie okolo 215.000 ton elektronického odpadu zo zahraničia, predovšetkým zo západnej Európy a sama generuje ďalších 129.000 ton e - odpadu každý rok. Predpokladá sa, že dovoz elektronického odpadu sa do roku 2020 zdvojnásobí. Približne polovica tohto dovozu môže byť okamžite využitá alebo repasovaná a následne predaná. Zvyšok materiálu sa recykluje a cenné časti sa zachránia.
Primárnou obavou z hľadiska verejného zdravia je spaľovanie obalových plášťov medených káblov, aby sa spracovatelia dostali k čistej medi. Obalové materiály z polystyrénu sa používajú ako palivo pre otovrené spalovne. Káble môžu obsahovať celý rad ťažkých kovov, vrátane olova. Do určitej miery tieto kovy migrujú ako častice v dyme, zatiaľ čo významná časť sa ukladá do pôdy.

Rieka Citarum, Indonézia

10 najviac znečistených miest na svete

Druh znečistenia: Chemické látky, ako je napríklad olovo, kadmium, chróm a pesticídy
Zdroj znečistenia: Priemysel

V rieke je prítomných celý rad znečisťujúcich látok a to ako z priemyselných tak z domácich zdrojov. Terénny prieskum vykonávaný Blacksmith Inštitútom našiel 1000 násobné množstvo olova v pitnej vode ako je dovolené podľa normy americkej Agentúry na ochranu životného prostredia. APN Vedecký časopis v roku 2013 zistil, že koncentrácia hliníku v rieke bola 97 ppb, mangánu 195 ppb a železa 194 ppb. To všetko sú výrazne vyššie hodnoty ako svetové priemery, ktoré sú: hliník 32 ppb, mangán 34 ppb a železo 66 ppb. Mangán v pitnej vode má štandardnú hodnotu 50 ppb. Voda v rieke Citarum má koncentráciu mangánu, ktorá je takmer štyrikrát vyššia ako odporúčaná úroveň.

Kalimantan, Indonézia

10 najviac znečistených miest na svete

Druh znečistenia: Kadmium, ortuť
Zdroj znečistenia: Bane na ťažbu zlata

Kalimantan je indonézska časť ostrova Borneo a skladá sa z piatich provincií. V dvoch z týchto provincií, Strednej a Južnej, drobná/ručná ťažba zlata tvorí hlavný zdroj príjmov pre 43.000 ľudí. Drvivá väčšina baníkov používa ortuť v procese ťažby zlata. Ortuť tvorí amalgám s koncentrátom zlata a je spálená v základnom tavení. Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) odhaduje, že viac ako 1000 ton ortuti je uvoľňovaných do životného prostredia každý rok v rámci tohto procesu, čo predstavuje asi 30 percent z antropogénnych emisií ortuti.

Delta rieky Niger, Nigéria

10 najviac znečistených miest na svete

Druh znečistenia: Olej
Zdroj znečistenia: Ropný priemysel

Delta rieky Niger je husto obývaná oblasť, ktorá sa rozkladá na asi 70.000 km2 a tvorí takmer 8% z Nigérijskej pevniny. Je silne znečistená olejom a uhľovodíkmi, keďže táto oblasť bola hlavnou súčasťou ropných operácií od konca roku 1950. V rokoch 1976 a 2001 sa stalo takmer 7.000 incidentov zahŕňajúcich ropné škvrny na hladine rieky, kde väčšina z týchto škvŕn nebola nikdy vyčistená. V roku 2012 sa v delte vyťažilo 2 milióny barelov (320.000 m3) denne. Podzemné vody a pôdy boli silne znečistené, následkom čoho bolo zničené poľnohospodárstvo a vodné komunity.

Dzershinsk, Rusko

10 najviac znečistených miest na svete

Druh znečistenia: Chemikálie a toxické vedľajšie produkty, ako je sarin, VX plyn, olovo a fenoly
Zdroj znečistenia: Výroba chemických zbraní

Guinessova kniha rekordov uvádza Dzerzhinsk v Rusku ako najviac chemicky znečistené mesto na svete. Takmer 300.000 ton chemického odpadu sa tu nesprávne zlikvidovalo v rokoch 1930 až 1998. V meste je úmrtnosť vyššia ako jeho pôrodnosť o 260 percent.

Norilsk, Rusko

10 najviac znečistených miest na svete

Druh znečistenia: Znečistenie ovzdušia, ako sú jemné škodlivé častice a oxid siričitý
Zdroj znečistenia: Nikel a ťažba a spracovanie kovov

Norilsk je miesto s najväčšou továrňou na spracovanie ťažkých kovov a koksu na svete. Viac než štyri milióny ton nebezpečných chemikálií je uvoľňovaných do atmosféry mesta každý rok. Je ťažké nájsť aspoň jediný žijúci strom do vzdialenosti 30 kilometrov od mesta.

Černobyľ, Ukrajina

10 najviac znečistených miest na svete

Druh znečistenia: Radiačné
Zdroj znečistenia: Jadrová kríza

Keď sa černobyľská jadrová elektráreň roztavila v roku 1986, zaslala do vzduchu 100 krát viac rádioaktívneho žiarenia než jadrové bomby, ktoré boli hodené na Hirošimu a Nagasaki. Táto oblasť je stále kontaminovaná a očakáva sa, že zostane to tak po tisíce nasledujúcich rokov. 30 kilometrová oblasť okolo Černobyľu zostáva stále neobývateľná .

Kabwe, Zambia

10 najviac znečistených miest na svete

Druh znečistenia: Kadmium a olovo
Zdroj znečistenia: Ťažba a spracovanie olova

Vysoká hladina olova bola prvýkrát objavená v Kabwe, Zambia už v roku 1902, ale od tohto času sa urobilo len veľmi málo opatrení na ochranu obyvateľstva. U detí v Zambii bola zistená 5 až 10 krát väčšia koncentrácia olova v krvi oproti povoleniu, ktoré vydala americká Agentúra na ochranu životného prostredia. Približne 40 miliónov dolárov od Svetovej banky bolo vyčlenených na podporu čistiaceho projektu v tejto oblasti.

Výber 10 najviac znečistených miest na svete sa opiera o niekoľko základných kritérií. Po prvé, tohtoročný Top 10 zoznam si kladie za cieľ znovu navštíviť miesta, ktoré boli uvedené medzi najviac znečistenými v rokoch 2006 a 2007 a ktoré neurobili žiadny významný pokrok, pokiaľ ide o sanáciu životného prostredia. Jedná sa o Dzerzhinsk a Norilsk v Rusku a Černobyľ na Ukrajine aj napriek veľkému sanačnému úsiliu, ktorého vplyv sa ale prejaví až v nasledujúcich rokoch. Ďalšie miesta boli vyberané na základe programu na identifikovanie toxických miest (TSIP – Toxic Sites Identification Program), databázy, ktorá bola vyvinutá Blacksmith inštitútom v spolupráci s Organizáciou OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) a z časti podporovaný financovaním zo strany Európskej komisie, Ázijskej rozvojovej banky a Svetovej banky.

10 najviac znečistených miest majú problémy so znečistením, ktorému sú ľudia každodenne vystavení. Uprednostnené boli znečistené miesta, ktoré ľudí ohrozujú priamym vdychovaním, príjmom potravy alebo kontaktom s kožou. Medzi škodlivé látky patrí olovo, kadmium, chróm, oleje, pesticídy, fenoly, ortuť, sarin, rádionuklidy a prchavé organické látky (VOC – Volatile Organic Compounds). Takisto sa prihliadalo na miesta, kde je ovplyvnená veľká časť populácie problémami so znečistením. Nakoniec bola každá znečisťujúca látka hodnotená na základe jej toxicity, karcinogenity a možných zdravotných rizík. Informácie z ďalších zoznamov znečistených miest, napríklad z Americkej Agentúry Ochrany Životného Prostredia, Svetovej banky a niekoľkých neziskových a mimovládnych organizácií boli tiež vzaté do úvahy.

Od roku 2007, každoročná správa o výskyte toxínov v životnom prostredí bola nápomocná pri zvyšovaní povedomia verejnosti o zdravotných dopadoch zdrojov znečistenia a v niektorých prípadoch dokonca donútila zodpovedné orgány začať sanačné práce na týchto miestach. Predchádzajúce správy zistili najhoršie toxické hrozby a najhoršie problémy so znečistením. Správa o zaťažení životného prostredia toxínmi ukazuje, že zdravotné dopady nameraných priemyselných škodlivín sú zhruba rovnaké ako u troch hlavných svetových infekčných chorôb (AIDS, tuberkulóza a malária).

Cieľom týchto každoročných správ nie je len poukazovať a identifikovať hlavné zdroje toxického znečistenia, ale takisto navrhovať a obajvovať jednoduché a nákladovo efektívne riešenia. Pre každú znečistenú oblast sa v správe uvádzajú možné preventívne kroky spolu s nápravnými riešeniami. Navrhované riešenia nám ukazujú viaceré existujúce možnosti na zníženie rizika znečistenia životného prostredia toxickými látkami. Uverejňovaním týchto opatrení tvorcovia dúfajú, že podporia vlády a zodpovedné osoby ku konkrétnym činom, aby k vyššie opisovaným hrozbám dochádzalo v čo najmenšej možnej miere. Takéto aktivity treba jednoznačne podporiť, týka sa to nás všetkých.

Celú správu - 10 najviac znečistených miest našej planéty si môžte prečítať a stiahnuť v originálnom anglickom znení.

 

Zdroje, fotky:
http://www.kalimantan.com/s/Photos-UNIDO.asp?ReportID=205662&_Title=Deep-holes-present-their-own-dangers
http://www.spiegel.de/international/business/nigerian-farmers-take-on-shell-in-a-dutch-court-a-880159.html
http://homepages.uel.ac.uk/u0905639/index.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/city-of-norilsk-still-tops-pollution-list/439413.html
http://www.earthtimes.org/pollution/chernobyl-25-years/325/
http://theriverwhisperer.blogspot.cz/2012/01/two-terrifying-top-tens-world-pollution.html
http://www.gcint.org/news/worlds-worst-pollution-hazards-report-focuses-10-most-polluted-places
http://www.blacksmithinstitute.org/blog/tag/toxic-sites-identification-program/
http://www.scgh.com/green-news/the-cleanest-and-the-most-polluted-cities/ 


Komentáre (0)

Diskutovať môžu iba registrovaní zákazníci.


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa