Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


GOTS - Global Organic Textile Standard

VŠEOBECNÝ POPIS

Global Organic Textile Standard ( GOTS ) je uznavaný ako popredná svetová norma pre spracovanie textílií vyrobených z organických vlákien, vrátane ekologických a sociálnych kritérií, opierajúci sa o nezávislú certifikáciu celého dodávateľského reťazca.

Verzia 4.0 bola vydaná dňa 1. marca 2014, 3 roky od zavedenia verzie 3.0. Vysoké ekologické a sociálne požiadavky, ako aj celosvetová praktickosť a overiteľnosť boli zapracované do revízie, aby sa dosiahlo spoľahlivého a transparentného súboru kritérií.

Informácie v tomto prehľade uvádzajú základné požiadavky štandardu GOTS. Nepopisujeme všetky podrobné kritériá štandardu a preto nemôžu byť použité pre akékoľvek úradné účely. Všetky konkrétne informácie sú uvedené na oficiálnej stránke certifikátu GOTS.

CIEĽ ŠTANDARDU

Cieľom normy je stanoviť celosvetovo uznávané požiadavky, ktoré zaisťujú organický status textilu, od zberu suroviny, cez ekologicky a sociálne zodpovednej výroby až po označovanie výrobkov s cieľom poskytnúť vierohodnú a pravdivú informáciu konečnému spotrebiteľovi .

Textilní spracovatelia a výrobcovia majú tým pádom umožnené vyvážať svoje organické látky a odevy s jedným certifikátom, ktorý je uznávaný na všetkých hlavných trhoch .

KRITÉRIÁ

Konsenzus Medzinárodnej Pracovnej Skupiny bol, že jasné a jednoznačné porozumenie obsahu vyžadovalo, aby sa Globálny Štandard sám zameriaval iba na povinné kritériá. Norma sa vzťahuje na spracovanie, výrobu, balenie, označovanie, obchodnú a distribučnú sieť všetkých textílií vyrobených z minimálne 70% certifikovaných organických prírodných vlákien. Konečné produkty môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené len na výrobky z vlákien, priadze, tkaniny, odevy a domáci textil. Norma nestanovuje kritériá pre kožené výrobky.

Hlavné kritériá pre výrobu vlákien môžu byť identifikované ako :

• Ekologická certifikácia vlákien na základe uznávaných medzinárodných alebo vnútroštátnych noriem (napr. EHS č. 834 / 2007, USDA NOP )

• Certifikácia vlákien z prechodného obdobia je možná, ak takúto certifikáciu možno použiť aj na poľnohospodárske postupy

• Textilný výrobok nesúci GOTS označenie - stupeň " ORGANICKÝ / BIO ", musí obsahovať minimálne 95 % certifikovaných organických vlákien, zatiaľ čo výrobok so stupňom " VYROBENÉ Z X % ORGANICKÝCH VLÁKIEN " musí obsahovať minimálne 70 % certifikovaných organických vlákien

SPRACOVANIE A VÝROBA

Kľúčové kritériá pre spracovanie a výrobu zahŕňajú:

Kritériá pre životné prostredie

• Vo všetkých fázach počas spracovania produktov ekologických vlákien musia byť oddelené od bežných produktov z neorganických vlákien a musia byť jasne označené

• Všetky chemické vstupy ( napr. farbivá, pomocné a procesné chemikálie ), musia byť hodnotené a spĺňať základné požiadavky na toxicitu a biologickú rozložiteľnosť

• Zákaz kritických vstupov, ako sú toxické ťažké kovy, formaldehyd, aromatické rozpúšťadlá, funkčné nanočastice, geneticky modifikované organizmy ( GMO ) a ich enzýmy

• Použitie syntetických látok je zakázané, pletacie a tkacie oleje nesmú obsahovať ťažké kovy

• Bielidlá musia byť založené na kyslíku (bezchlórové bielenie)

• Azofarbivá, ktoré uvoľňujú karcinogénne amínové zlúčeniny sú zakázané

• Tlačiarenské metódy využívajúce aromatické rozpúšťadlá a metódy tlače plastizolom pomocou ftalátov a PVC sú zakázané

• Obmedzenia pre príslušenstvo (napr. bez PVC, niklu alebo chrómu, akýkoľvek polyester použitý pri výrobe musí byť recyklovaný – platí od roku 2014)

• Všetci prevádzkovatelia musia mať vo svojich smerniciach zavedenú politiku ochrany životného prostredia, vrátane cieľov a postupov na minimalizovanie odpadu a vypúšťania škodlivých látok

• Mokré spracovateľské postupy musia uchovávať úplné záznamy o používaní chemických látok, energie, spotreby vody a procese čistenia odpadových vôd, vrátane likvidácie kalov. Odpadové vody zo všetkých mokrých spracovateľských postupov musia byť spracované vo funkčných čistiarňach odpadových vôd

• Obalový materiál nesmie obsahovať PVC . Od 1. Januára 2014 každý papier alebo lepenka používaná v obalovom materiály, na visačkách, atď, musí byť z recyklovaného zdroja alebo certifikovaný podľa FSC alebo PEFC

Kritériá technickej kvality a toxicity pre člověka

• Musia byť splnené technické parametre kvality ( trenie, potenie , pevnosť a stálosť při čistení a hodnoty zmršťovania )

• Suroviny , polotovary , finálne textilné výrobky ako aj príslušenstvo musia spĺňať prísne limity týkajúce sa nežiadúcich zvyškov

Minimálne sociálne kritériá

Minimálne sociálne kritériá na základe kľúčových noriem stanovených Medzinárodnou organizáciou práce (ILO), musia byť splnené všetkými spracovateľmi a výrobcami. Musia mať zavedený sociálny management v rámci svojich pracovných procesov, aby sa zabezpečilo, že sociálne kritériá budú splnené. Pre primerané vykonávanie a vyhodnocovanie týchto sociálnych kritérií spomenutých v bodoch nižšie, je potrebné brať ako relevantný podklad pre interpretáciu uvedené príslušné kľúčové dohovory Medzinárodnej organizácie práce (ILO).

Zamestnanosť je slobodná voľba

C29 - Dohovor o nútenej práci
C105 - Dohovor o zrušení nútenej práce

Sloboda združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie sú rešpektované

C87 - O slobode združovania a ochrane práva organizovať sa
C98 - Právo organizovať sa a kolektívne vyjednávať
C135 – Dohovor o zástupcoch zamestnancov
C154 - Dohovor o kolektívnom vyjednávaní

Pracovné podmienky sú bezpečné a hygienické

C155 - Dohovor o bezpečnosti a ochrane zdravia

Nesmie byť použitá detská práca

C138 - Dohovor o minimálnom veku
C182 - Dohovor o najhorších formách detskej práce

Minimálna mzda

C95 - Dohovor o ochrane mzdy
C131 - Dohovor o výške minimálnej mzdy

Pracovná doba nie je nadmerná

C1 - Dohovor o pracovnej dobe (priemysel)
C14 - Dohovor o týždennom voľne (priemysel)
C30 - Dohovor o pracovnej dobe (obchod a kancelárie)
C106 - Dohovor o týždennom voľne (obchod a kancelárie)

Nie je vykonávaná žiadna diskriminácia

C100 - Dohovor o rovnakom odmeňovaní
C111 - Dohovor o diskriminácii (Zamestnanie a Povolanie)

Je poskytované pravidelné zamestnanie

C158 - Dohovor o ukončení zamestnanosti
C175 - Dohovor o práci na čiastočný úväzok
C177 - Dohovor o práci z domova
C181 - Dohovor o práci v súkromných agentúrach

Neľudské zaobchádzanie je zakázané

C29 - Dohovor o nútenej práci
C105 - Dohovor o zrušení nútenej práce

SYSTÉM ZABEZPEČENIA KVALITY

Všeobecne, spoločnosť, ktorá sa zúčastňuje systému certifikácie GOTS musí pracovať v súlade so všetkými kritériami normy. GOTS sa opiera o duálny systém kontroly na dodržiavanie príslušných kritérií a skladá sa z audítorov v mieste výroby a testovania rezíduí.

Certifikácia celého textilného dodávateľského reťazca

• Výrobcovia vlákien (poľnohospodári), musia byť certifikovaný podľa medzinárodne uznávaných alebo národne uznávaných noriem pre ekologické poľnohospodárstvo, ktoré sú akceptované v krajine, kde sa bude finálny produkt predávať

• Certifikačný pracovníci, ktorí udeľujú GOTS certifikát výrobcom vlákien, spracovateľom a obchodníkom musia byť medzinárodne uznávaní podľa normy ISO 65/17065, NOP a/alebo IFOAM akreditácie

• Prevádzkovatelia z pozberovej manipulácie až po spracovateľov suroviny a obchodníci musia každoročne podstúpiť výročný kontrolný cyklus, ktorý sa odohráva priamo na mieste v ich prevádzkach a musia mať platný GOTS certifikát v rozsahu, ktorý je použiteľný pre výrobu / obchod s textilom , ktorý je certifikovaný podľa GOTS

Testovanie reziduí

• Prísne orientačné hodnoty pre nežiaduce zvyšky sú definované v norme

• Licencované subjekty sa musia podrobiť testovaniu rezíduí podľa procesu - posúdenie rizika kontaminácie

• Ďalšie vzorky môžu byť odobraté audítormi a zaslané do akreditovaných laboratórií na analýzu podľa ISO 17025

TRIEDY GOTS CERTIFIKÁTU

Iba textílie vyrobené a certifikované v súlade s ustanoveniami tejto normy môžu niesť označenie GOTS .

Norma stanovuje rozdelenie do tried - stupňov:

Trieda – stupeň 1 : ORGANICKÝ / BIO

• Musí obsahovať ≥ 95 % certifikovaných organických vlákien , ≤ 5 % anorganických prírodných alebo syntetických vlákien

Trieda – stupeň 2 : VYROBENÉ Z X % ORGANICKÝCH VLÁKIEN

• Musí obsahovať ≥ 70 % certifikovaných organických vlákien , ≤ 30 % anorganických vlákien , ale najviac 10 % syntetických vlákien (až 25 % syntetických vlákien je povolených na ponožky, legíny a športové oblečenie)

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD – EKOLOGICKÁ A SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ

Pre podrobnejšie informácie navštívte prosím oficiálnu stránku certifikácie GOTS - Global Organic Textile Standard

Krajina: Nemecko


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa