Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


EKO poľnohospodárstvo

Čo znamená Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo (EP) je systém priaznivý voči životnému prostrediu, ktorého cieľom je trvalo udržateľný agroekosystém, ktorý využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje, ekologicky šetrné technológie a postupy, ktoré minimalizujú poškodzovanie životného prostredia.

Systém je chápaný ako jednotný a živý organizmus, príkladom mu je príroda, s ktorou hospodár harmonicky spolupracuje a rešpektuje jej prirodzené zákonitosti a limity. Človek je súčasťou prírody, nesie etickú a spoločenskú zodpovednosť za šetrné využitie krajiny a jej ochranu.

Ekologické poľnohospodárstvo zahŕňa všetky varianty poľnohospodárskych systémov, ktoré ekologicky, sociálne a ekonomicky podporujú organickú produkciu potravín a materiálov. Medzi najrozšírenejšie patria dynamické, biologicko-dynamické, biologické, trvalo udržateľné, ale známe sú mnohé ďalšie.

Všetky tieto systémy považujú za kľúč k úspešnej produkcii trvalé zabezpečenie prirodzenej úrodnosti pôdy. Rešpektovaním prirodzených možností rastlín, zvierat a ekosystémov sa optimalizujú podmienky pre kvalitu vo všetkých aspektoch poľnohospodárstva a životného prostredia. Ekologické poľnohospodárstvo dramaticky znižuje reziduálnu záťaž pochádzajúcu z používania chemicko-syntetických hnojív, pesticídov a farmaceutík. Naviac v spolupráci s prírodnými zákonitosťami umožňuje zvyšovať súčasne pôdnu úrodnosť aj odolnosť voči ochoreniam a škodcom.

Základné princípy

• minimalizovať všetky formy znečistenia, ktoré pochádzajú z poľnohospodárskej výroby, spracovania a distribúcie produktov
• v čo najväčšej miere využívať recyklovateľné a mnohonásobne použiteľné materiály na farmách pri výrobe, spracovaní a distribúcii
• využívať v maximálnej miere obnoviteľné zdroje miestnych poľnohospodárskych systémov
• hospodárením sa snažiť o čo najuzavretejší systém obehu organickej hmoty a živín (kolobeh prvkov)
• používanie takých spôsobov hospodárenia, ktoré podporujú rozvoj pôdnych mikroorganizmov, fauny a flóry a podporujú tak fungovanie biogeochemických cyklov
• vytvoriť také podmienky hospodárskym zvieratám, ktoré zodpovedajú ich prirodzeným fyziologickým a etologickým potrebám a kondícii
• udržať a dlhodobo podporovať úrodnosť pôdy
• podporovať biodiverzitu agroekosystémov a ich okolia vrátane ochrany stanovíšť voľne žijúcich rastlín a živočíchov
• produkovať dostatočné množstvo potravín s vysokou nutričnou hodnotou (nie je principiálnym účelom hospodárenia)
• v súlade s chartou ľudských práv OSN zabezpečiť ekologickým poľnohospodárom dostatočný príjem, uspokojenie základných potrieb a pracovného vyžitia sa, vrátane bezpečného pracovného prostredia
• zvýšiť dôraz na uznanie EP ako odvetvia s významným sociálnym a ekologickým dopadom na spoločnosť

Čo je v Ekologickom poľnohospodárstve zakázané

• používanie syntetických hnojív, herbicídov, pesticídov, regulátorov rastu, desikantov a iných chemických látok
• aplikovať hnojovicu na voľnú pôdu s výnimkou predsejbového termínu a aplikovať hnojovicu a močovku na zamrznutú pôdu
• používanie osevných postupov, ktoré predpokladajú vstupy rýchlo rozpustných priemyselných hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín, pestovanie plodín v monokultúrach
• podávanie liekov zdravým zvieratám, ako i paušálne podávanie profylaktických prípravkov
• celoročné ako aj roštové ustajnenie hovädzieho dobytka, bezpodstieľkové spôsoby, príp. spôsoby ustajnenia dobytka s úsporným podstieľaním
• uplatnovanie klietkových technológií s obmedzeným pohybom zvierat, spôsoby chovu s trvalým pobytom zvierat v uzavretých priestoroch bez možnosti pobytu vo výbehoch alebo pastvy
• rutinné a paušálne pridávanie minerálnych prípravkov, vitamínových preparátov a iných aditív ako napr. stimulátory rastu, antikokcidiká, syntetické schutňovadlá a farbivá
• používať na skrmovanie akékoľvek produkty od zvierat ošetrovaných antibiotikami v priebehu liečby a počas ochrannej doby
• pridávať do krmiva trus, hnoj, nekrmovinové prísady (napr. zeolity), podstieľku z chovov hydiny, močovinu, rybiu múčku a rybie produkty prežúvavcom
• balenie sušeného ovocia, zeleniny, ovocných a zeleninových štiav, džemov, nátierok, mäsa a mlieka do plastov (okrem polyetylénu)
• balenie syra a mliečnych výrobkov do hliníkových fólií
• používanie regulátorov rastu, fungicídov, insekticídov, inhibítorov klíčenia, chemických fumigantov alebo pesticídov na skladovaných produktoch
• používanie všetkých syntetických konzervačných látok, farbív, ochucovadiel, emulgátorov a dalších syntetických látok (pravdepodobne najdôležitejší dôvod, prečo sú produkty z EP vyhľadávané širšou verejnosťou)

Vylúčením syntetických hnojív, pesticídov, farmaceutík, genetických manipulácií a dalších postupov, ekologické poľnohospodárstvo zabezpečuje zdraviu prospešné potraviny.

Používanie pojmov BIO a EKO

• tieto pojmy sa nesmú používať na označovanie, reklamu produktu a v obchodných dokumentoch produktu, ktorý nespĺňa požiadavky stanovené v nariadení NR (ES) č. 834/207
• nesmú sa používať pre produkty, ktoré obsahujú GMO resp. sú vyrobené z GMO alebo pomocou GMO
• aspoň 95 % sušiny výrobku musí pozostávať z ekologických zložiek
• v zozname zložiek sa uvádza, ktoré zložky sú ekologické

Ak sa používajú pojmy EKO a BIO, na výrobku sa uvedie

a) číselný kód inšpekčnej organizácie, ktorej podlieha prevádzkovateľ, ktorý vykonáva poslednú operáciu výroby alebo prípravy

b) logo ekologickej výroby Európskej únie

c) ak sa používa logo ekologickej výroby EÚ, v rovnakom zornom poli ako logo sa tiež uvedie označenie miesta poľnohospodárskej výroby poľnohospodárskych surovín, z ktorých sa produkt skladá, pričom toto označenie má podľa možností jednu z týchto podôb:

• "Poľnohospodárstvo EÚ", ak sa poľnohospodárske suroviny vyrobili v EÚ,
• "Poľnohospodárstvo mimo EÚ", ak sa poľnohospodárske suroviny vyrobili v tretích krajinách,
• "Poľnohospodárstvo EÚ/mimo EÚ", ak sa časť poľnohospodárskych surovín vyrobila v EÚ a časť v tretej krajine.

Uvedené označenie "EÚ" alebo "mimo EÚ" môže krajina nahradiť alebo doplniť, ak sa všetky poľnohospodárske suroviny, z ktorých sa produkt skladá, vyrobili v tejto krajine - napríklad “Poľnohospodárstvo SK”.

Oficiálna stránka certifikácie EKO Poľnohospodárstvo a informácie o Ekologickom poľnohospodárstve

Krajina: Slovenská republika


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa