Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene.
Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


Zobraz autora ok Autor:
Zoraď články ok Zoradené

zobrazujú sa ti filtrované záznamy

EÚ smerom k cyklickému hospodárstvu

Recyklácia, prevencia odpadu a inovácie sú jadrom oznámení "Smerom k cyklickej ekonomike", ktoré nedávno prijala Európska komisia. Dosiahnutie nových cieľov pre odpadové hospodárstvo by mohlo vytvoriť 580 tisíc nových pracovných miest. Lepší eko-dizajn, predchádzanie vzniku odpadov, opätovné použitie a ďalšie opatrenia by mohli priniesť čisté úspory až 600 miliárd EUR pre spoločnosti v Európskej Únii a zvýšenie ich konkurencieschopnosti. Navrhované opatrenia by tiež zlepšili bezpečnosť dodávok zdrojov a pomáhali chrániť životné prostredie.

Zachráňme drahé materiály a objavme hodnotu odpadu !

EÚ smerom k cyklickému hospodárstvu

Životné prostredie: Vyššie ciele v oblasti recyklácie urýchlia prechod k cyklickému hospodárstvu s novými pracovnými miestami a udržateľným rastom

Európska komisia dňa 2. Júla 2014 prijala návrhy, ako premeniť Európu na hospodárstvo, ktoré viac využíva odpad a ako v členských štátoch zvýšiť recykláciu. Splnenie nových cieľov týkajúcich sa odpadu by v porovnaní so súčasným stavom pomohlo vytvoriť 580.000 nových pracovných miest, zvýšilo by konkurencieschopnosť Európy a znížilo dopyt po nákladných a ubúdajúcich zdrojoch. Návrhy by zároveň znamenali nižší vplyv na životné prostredie a nižšie emisie skleníkových plynov. V súlade s týmito plánmi sa od Európanov očakáva, že do roku 2030 budú recyklovať 70 % komunálneho odpadu a 80 % odpadov z obalov a do roku 2025 zakážu vyvážať recyklovateľný odpad na skládky. Do návrhu je zahrnutý aj cieľ týkajúci sa obmedzenia morského odpadu a boja proti plytvaniu potravinami.

Toto prehodnotenie, ktoré má posilniť ciele týkajúce sa odpadov v existujúcich smerniciach, je zasadené do kontextu ambiciózneho úsilia o zásadný prechod od lineárneho k cyklickému hospodárstvu. Namiesto ťažby surovín, ich jednorazového využitia a zahodenia je táto nová vízia založená na odlišnom ekonomickom modeli. V cyklickom hospodárstve sa opätovné používanie, oprava a recyklácia stali normou a odhadzovanie odpadu minulosťou. Udržiavanie materiálov v produktívnom využití na dlhší čas, ich opätovné využitie a zlepšenie efektivity zároveň zlepšia konkurencieschopnosť EÚ na celosvetovej scéne. Tento prístup je stanovený v oznámení, ktoré vysvetľuje, ako nás môžu inovácia trhov pre recyklované materiály, nové obchodné modely, eko-dizajn a priemyselná symbióza nasmerovať k bezodpadovému hospodárstvu a spoločnosti.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik k tomu uviedol:Lineárne hospodárske systémy, ktoré sme zdedili z 19. storočia, používame ešte stále aj v 21. storočí, v ére rozvíjajúcich sa ekonomík, miliónov nových spotrebiteľov zo strednej triedy a navzájom prepojených trhov. Ak si chceme udržať konkurencieschopnosť, musíme naše zdroje využívať naplno, to znamená recyklovať ich na opätovné použitie a nie odvážať ich ako odpad na skládky. Prechod na cyklické hospodárstvo je nielen možný, ale je aj rentabilný, to však neznamená, že sa nám podarí dosiahnuť ho bez správnych politík. V cieľoch na rok 2030, ktoré navrhujeme, sa hovorí o tom, že už dnes je potrebné prijať opatrenia na urýchlenie prechodu na cyklické hospodárstvo, a využiť tak príležitosti v oblasti podnikania a pracovných miest, ktoré ponúka.“

Európska komisárka zodpovedná za výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „Výskum a inovácia sú kľúčovými faktormi úspechu cyklického hospodárstva a práve preto dnes navrhujeme integrovaný prístup. Okrem podporného regulačného rámca poskytne náš nový program Horizont 2020 aj know-how potrebné na to, aby sa v EÚ vytvorilo ekologické, konkurencieschopné hospodárstvo s nízkymi emisiami CO2 a efektívnym využívaním zdrojov.“

Oznámenie ilustruje, ako sa vďaka efektívnejšiemu využívaniu zdrojov objavia nové príležitosti na rast a nové pracovné miesta. O väčšiu efektivitu sa postará inovatívny dizajn, kvalitnejšie a trvácnejšie výrobky a výrobné procesy, progresívne obchodné modely a technický pokrok potrebný na to, aby sa odpad menil na zdroje. Cieľom balíka, ktorý je súčasťou uvedeného oznámenia, je vytvoriť rámec, vďaka ktorému sa cyklické hospodárstvo stane skutočnosťou, s lepšie prepojenými politikami, inteligentnou reguláciou a aktívnou podporou výskumu a inovácie. Tým sa uvoľnia investície, prilákajú zdroje financovania a zároveň sa podporí dôležitá úloha podnikov a účasť spotrebiteľov. V balíku sa navrhuje, aby sa produktivita zdrojov merala na základe pomeru HDP/spotreba surovín a aby sa o zvýšení tejto produktivity o 30 % do roku 2030 uvažovalo ako o jednom z možných hlavných cieľov v blížiacom sa prehodnotení stratégie Európa 2020.

Tieto iniciatívy sa prijímajú spolu s doplňujúcimi oznámeniami, ktoré sa týkajú

  • iniciatívy s názvom „Ekologické pracovné miesta“
  • Zeleného akčného plánu pre Malé a Stredné podniky (MSP)
  • možností efektívneho využívania zdrojov v sektore stavebníctva

Tieto oznámenia otvoria obnovenú agendu týkajúcu sa efektívnosti využívania zdrojov na nadchádzajúce roky.

Ďalšie kroky

Legislatívne návrhy sa teraz predložia Rade a Európskemu parlamentu.

Pokrok pri dosahovaní cieľa produktivity zdrojov sa bude monitorovať v rámci európskeho semestra pre hospodárske riadenie. Stanovenie takéhoto cieľa by sa malo zvážiť v rámci strednodobého preskúmania stratégie Európa 2020. Zintenzívni sa výskumné a inovačné úsilie v oblasti cyklického hospodárstva. Politický rámec na podporu cyklického hospodárstva sa bude v nasledujúcich rokoch ďalej rozvíjať.

Súvislosti

Legislatívne návrhy sa týkajú najmä rámcovej smernice o odpade, smernice o skládkach odpadov a smernice o obaloch a odpadoch z obalov. Okrem preskúmania cieľov sa zjednodušia právne predpisy týkajúce sa odpadu a posilní sa spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom zabezpečiť lepšie vykonávanie predpisov. Stanovia sa minimálne prevádzkové podmienky systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V prípade osobitných tokov odpadov, ako je napr. morský odpad, fosfor, stavebný a demolačný odpad, potraviny, nebezpečné odpady a odpady z plastov sa použijú prispôsobené prístupy.

Prechod k cyklickému hospodárstvu je základom politiky efektívneho využívania zdrojov stanovenej v stratégii Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. V pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje Komisia v roku 2011 navrhla súbor opatrení a zdôraznila potrebu integrovaného prístupu naprieč viacerými politickými oblasťami a na rôznych úrovniach. Hlavné myšlienky tohto plánu boli podrobnejšie rozvedené vo všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie (7. environmentálny akčný program), ktorého prvoradým cieľom je pretvoriť EÚ na ekologické, konkurencieschopné hospodárstvo s nízkymi emisiami CO2 a efektívnym využívaním zdrojov. Európska platforma pre efektívne využitie zdrojov na vysokej úrovni, ktorá spája vlády, podniky a organizácie občianskej spoločnosti, vyzýva na opatrenia na posun k cyklickému hospodárstvu, čo si vyžaduje vyššiu mieru opätovného použitia a vysokokvalitnej recyklácie, aby sa obmedzila závislosť na prvotných surovinách.

V 7. environmentálnom akčnom programe sa členské štáty a Európsky parlament rozhodli stanoviť ukazovatele a ciele týkajúce sa efektívneho využívania zdrojov a rozhodli sa posúdiť, či je vhodné zahrnúť hlavný ukazovateľ a cieľ do európskeho semestra. Po rozsiahlych konzultáciách bola ako najvhodnejší ukazovateľ pre možný cieľ efektívneho využívania zdrojov zvolená produktivita zdrojov meraná ako pomer HDP k spotrebe surovín. Od EÚ sa očakáva, že pri vývoji za nezmenených okolností zvýši v priebehu rokov 2014 až 2030 svoju produktivitu zdrojov o 15%. Politiky na podporu prechodu na cyklické hospodárstvo, ktoré žiada Európska platforma pre efektívne využívanie zdrojov, by sa mohli prejaviť zdvojnásobením tohto zvýšenia, pričom sa podporí tvorba pracovných miest a zabezpečí ďalší rast.


Zdroje, fotky:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-763_en.htm
www.partnersforinnovation.com


Komentáre (0)

Diskutovať môžu iba registrovaní zákazníci.


  • Ráno
  • Doobedie
  • Obed
  • Poobedie
  • Večer
  • Noc

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa